Lees de artikelen van Historisch Tijdschrift Aanzet op IsGeschiedenis. Historisch Tijdschrift Aanzet is hét tijdschrift voor en door studenten Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Het blad verschijnt twee à drie keer per jaar en publiceert populair-wetenschappelijke artikelen naar aanleiding van eigen onderzoek van studenten.

Strijd door tegenstrijdigheid

Strijd door tegenstrijdigheid

De invloed van het nationaliteitenbeleid van de Sovjet-Unie op het ontstaan van het Tsjetsjeense conflict

Al jaren komt Tsjetsjenië vooral in het nieuws vanwege oorlog en geweld. Vers in het geheugen liggen de gijzeling van honderden theaterbezoekers in Moskou door Tsjetsjeense rebellen en de invasies van Russische troepen in de Tsjetsjeense republiek. Ondanks de verkregen autonomie binnen de Russische federatie blijft de drang naar onafhankelijkheid aanwezig. Dit artikel laat zien in hoeverre het Sovjetbeleid het conflict in de hand gewerkt heeft. Lees verder

De Turkse natie 2.0

De Turkse natie 2.0

Het Osmaanse verleden als alternatief middelpunt van politiek geheugen in Turkije

De zeggingskracht van het seculiere gedachtegoed van Atatürk is in het huidige Turkije niet meer zo groot als het ooit was. Het heeft concurrentie gekregen van religieuze krachten in de samenleving, zichtbaar in de opkomst van islamitische politieke partijen vanaf de jaren tachtig. Ten behoeve van deze religieuze politiek is de Osmaanse geschiedenis uit de taboesfeer gehaald. Door de regering-Erdoğan wordt, net zoals onder Atatürk gebeurde, het verleden tot een instrument van politiek en ideologie gemaakt. Lees verder

Freeport-McMoRan in Papua

Freeport-McMoRan in Papua

Een mijngigant gedwongen tot verantwoord ondernemerschap

Het Amerikaanse mijnbedrijf Freeport-McMoRan heeft sinds de aanleg van een goud- en kopermijn in de Indonesische provincie Papua te maken gehad met protesten tegen zijn aanwezigheid in de regio. Het bedrijf heeft zich hier decennialang niets van aangetrokken, maar in de jaren negentig wijzigde Freeport zijn koers. Het bedrijf startte met programma’s die de ecologische, sociale en economische zorgen van de bevolking serieus namen en compensatie boden. Verschillende wetenschappers suggereren dat de gewelddadige protesten tegen Freeport de oorzaak zijn van de koerswijziging. Dit artikel betoogt echter dat er ook andere, meer plausibele verklaringen gegeven kunnen worden. Lees verder

Bataafs Nijmegen?

Bataafs Nijmegen?

Een postkoloniale benadering van een ‘koloniale’ stad

Rond het jaar 10 na Chr. stichtten de Romeinen Oppidum Batavorum, de nederzetting die later zou uitgroeien tot het huidige Nijmegen. Dit “Romeins Nijmegen” is in het verleden veelal gezien als een stad vóór de Bataven, en minder als een stad ván de Bataven. Nijmegen zou vooral een belangrijke koloniale functie in de Romanisering van de Bataafse regio vervullen, terwijl de Bataven zelf buiten de stad zouden wonen. Nieuwe inzichten vanuit de postkoloniale theorie tonen aan dat deze interpretatie bijgesteld moet worden. Lees verder

Maintaining the Balance

Maintaining the Balance

Balance of power retoriek in Engelse pamfletten tijdens de Spaanse Successieoorlog

Gedurende de geschiedenis heeft Engeland zich vaak sterk gemaakt voor een machtsbalans op het Europese vasteland. Bij het sluiten van de vrede van Utrecht in 1713 hanteerden diplomaten dit principe voor het eerst. De voorafgaande Spaanse successieoorlog had de dreiging van een allesoverheersend Frankrijk namelijk zorgwekkend reëel gemaakt. Uit Engelse pamfletten over die oorlog wordt duidelijk welke denkbeelden ten grondslag lagen aan haar buitenlandpolitiek. Lees verder

Samuel Ward

Samuel Ward

De innerlijke strijd van een puriteinse twintiger

Uit historisch onderzoek komen de grote lijnen van de geschiedenis naar voren. Vaak geeft een historicus het algemene beeld weer: normen en waarden die voor de meeste personen uit het verleden van toepassing waren. Historisch onderzoek op microniveau kan een verrassende draai aan het algemeen geldende beeld geven. Wanneer de belevingswereld van een individu bestudeerd wordt, blijkt dat opgelegde normen en waarden niet vanzelfsprekend waren. Dit artikel onderzoekt de geloofservaring van Samuel Ward, een puriteinse twintiger die worstelde met zijn geloof, en laat op die manier mooi zien hoe een persoonlijke, innerlijke strijd een historische context kan weerspiegelen en weerspreken. Lees verder

De hel in het paradijs

De hel in het paradijs

Over de verschillen in de beeldvorming van de katorga en de goelag

Het Russische volk werd onder het Sovjetbewind jarenlang geteisterd door angst voor de goelag. Een angst die niet ongegrond was, aangezien er uit vrijwel alle families wel iemand naar deze verschrikkelijke strafkampen verdween. Zelfs nu nog leeft het trauma van de goelag onder de Russen. Het leed van de goelag staat echter niet op zichzelf; al eerder gebruikten tsaren de katorga met eenzelfde doel. Ook zij zonden gevangenen naar barre oorden om hen daar te laten werken. Het kampensysteem lijkt dus onveranderd, maar dit is zeker niet het geval. Lees verder

Indonesianisasi op Sungei Gerong

Indonesianisasi op Sungei Gerong

De invloed van de Indonesische economische dekolonisatie op Stanvac-werknemers

Met de capitulatie van Duitsland en Japan was de Tweede Wereldoorlog voorbij. Overal ter wereld bleven echter nog conflicthaarden smeulen. De voormalige koloniën streden voor onafhankelijkheid. Zij wilden zichzelf besturen en hun eigen economie beheersen, zo ook de jonge Republiek Indonesië. Tot ver na de formele onafhankelijkheid bleef de overheid zich inzetten voor de economische dekolonisatie van Indonesië, de Indonesianisasi. Maar wat betekende dit voor werknemers van grote buitenlandse bedrijven? Lees verder

Een monnik met een visie

Een monnik met een visie

De Visio Wettini (827) in politiek en cultureel perspectief

Walahfried Strabo versificeerde in 827 de Visio Wettini.  Deze visioentekst draait om de Reichenauer monnik Wetti, die in een visioen van het hiernamaals geconfronteerd wordt met verschillende categorieën Karolingische zondaren en zijn eigen zonden. De tekst is Walahfrieds reflectie op de Karolingische wereld. Hoe zijn kritische relaas zich laat lezen en welke doelen Walahfried met deze tekst wilde heiligen zijn fundamentele vragen die tegen de achtergrond van de Karolingische wereld aan de orde worden gesteld. Milou Wery analyseert de Visio Wettini tegen de achtergrond van de Karolingische wereld. Lees verder

Politieke inconsistentie en speciale banden

Politieke inconsistentie en speciale banden

Nederlandse Europapolitiek en het pro-Israëlische standpunt tijdens de Oktoberoorlog

Het Nederlandse buitenlandbeleid in de eerste helft van de jaren zeventig manoeuvreerde tussen een Europese pro-Arabische en Atlantische pro-Israëlische politiek. Tijdens de Oktoberoorlog in 1973 koos Nederland, in tegenstelling tot drie jaar eerder, een pro-Israëlisch standpunt. Daarmee zette het niet enkel zijn economische belangen opzij, ook riskeerde het een isolatiepositie binnen de Europese samenwerking. Anne van Mourik analyseert deze beleidsveranderingen en de achterliggende gedachte. Lees verder

De Koloniale Geschiedenisles

De Koloniale Geschiedenisles

Het Geschiedenisonderwijs in Nederlands-Indië 1900-1942

Geschiedenis is een vakgebied dat erg gevoelig is voor politieke opvattingen. Een geschiedverhaal kan macht legitimeren en het verleden manipuleren. De werking van dit proces komt goed naar voren in het koloniale geschiedenisonderwijs in Nederlands-Indië. Hoewel in de loop van de twintigste eeuw steeds meer aandacht kwam voor de inheemse geschiedenis van de Indonesische archipel, laat dit artikel zien dat Nederland het onderwijs bleef gebruiken om haar koloniale macht te legitimeren. Lees verder

Romeins vermaak

Romeins vermaak

Entertainment als propagandamiddel in de Romeinse Oudheid

Dat Rome één van de meest invloedrijke steden, zo niet dé meest invloedrijke, in de geschiedenis van Europa is geweest, staat vast. Je zou dan ook verwachten dat Rome altijd al de status die bij zijn macht hoorde, zou hebben uitgestraald. Niets is echter minder waar. Pas aan het einde van de 1e eeuw v. Chr. werd er in Rome begonnen met de bouw van permanente entertainmentgebouwen, terwijl er in steden rondom Rome allang een (amfi-)theater stond. Wat is de reden dat Rome zo lang geen entertainmentgebouwen had? Lees verder

De ‘andere vrouwen’ in de Republiek

De 'andere vrouwen' in de Republiek

De rol van vivandières in het Franse leger

In het Franse revolutionaire leger zaten niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Deze zogenaamde vivandières speelden zelfs een zeer belangrijke rol, aangezien zij zorg droegen voor de voedselvoorziening van de soldaten. De geschiedenis van deze vrouwen schijnt een heel ander licht op de gegeneraliseerde positie van ‘de’ vrouw in de geschiedschrijving. Dit artikel biedt je een kijkje in de keuken van de Franse revolutionaire vrouwen. Lees verder

Klassenstrijd in Utrecht

Klassenstrijd in Utrecht

De strijd van de Muurkrant tegen kapitalistische uitbuiting in de Domstad

De jaren zeventig in Nederland kunnen worden gezien als een linkse periode. Sociale bewegingen streden tegen het onrecht van de kapitalistische maatschappij. Ook Utrecht kende zulke bewegingen, zoals De Muurkrant. Deze beweging publiceerde gedurende dit linkse decennium enorme posters om de kapitalistische onderdrukking en uitbuiting in Utrecht bloot te leggen. Een belangrijk punt van protest was de bouw van het ‘kapitalistische bolwerk’ Hoog Catharijne. Dit artikel analyseert de strijdwijze van de Muurkrant en schijnt licht op een bewogen stuk geschiedenis van de Domstad. Lees verder

Een onvoltooid verleden

Een onvoltooid verleden

Waarom verzoening tussen Japan en Zuid-Korea over de Japanse oorlogsmisdaden uitblijft.

Oorlogsmisdaden laten diepe sporen na in een samenleving. De Japanse misdaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gepleegd liggen nog zeer gevoelig in Zuid-Korea. Zogenaamde ‘troostmeisjes’ (gedwongen prostituees) en dwangarbeiders eisen genoegdoening, oftewel erkenning voor het leed dat hen is aangedaan. De Japanse staat is echter nauwelijks bereid om slachtoffers tegemoet te komen. Zal er ooit verzoening over deze oorlogsmisdaden plaatsvinden? Lees verder

De Arabische revolutie: het internet als ‘tool of liberation’?

De Arabische revolutie: het internet als ‘tool of liberation’? De liberaliserende werking van het internet tijdens de Arabische revolutie. -

Eind december 2010 stak een Tunesische straatverkoper zichzelf uit onvrede over de toestand in zijn land in brand. Het was het startschot van de Arabische revolutie, waarin uiteindelijk verschillende dictatoriale regimes ten val werden gebracht. Onder andere Moebarak van Egypte en Ben Ali van Tunesië werden van hun troon gestoten.[1] Vaak wordt de rol van het internet en de sociale media in de protestgolf sterk benadrukt. Is dit terecht? Lees verder