Lees de artikelen van Keesings Historisch Archief (KHA) op IsGeschiedenis. Het ‘geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren’ is in elk geval onontbeerlijk voor journalisten, politici en historici. Vooral omdat zij met de index talloze gebeurtenissen en feiten uit de contemporaine geschiedenis eenvoudig kunnen ontsluiten. Nu op IsGeschiedenis te lezen. 

De Amerikaanse hulpverlening aan Europa

Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft op 7 jan. de gedetailleerde ramingen gepubliceerd inzake de hulpverlening, welke de Europese landen in het kader var het plan-Marshall zullen ontvangen. Deze voorstellen moeten echter nog door het Amerikaanse congres worden aanvaard. Lees verder

Tweede Kamer aanvaardt resoluties Ronde Tafel Conferentie

Op 6 December – zeven jaar na de rede, waarin H.M. Koningin Wilhelmina voor radio-Londen de hoofdlijnen aangaf van de toekomstige structuur van het Koninkrijk 1) – begon de Tweede Kamer haar discussies over het wetsontwerp tot goedkeuring van de resultaten der Ronde tafelconferentie. Lees verder

Hongaars verzet onderdrukt

De opstand in Hongarije, waarvan wij op pag. 12816 een chronologisch overzicht gaven, is op zondag 4 november door troepen van de Sowjet-Unie met geweld onderdrukt. Lees verder

De Belgische koningskwestie

Sedert de oprichting van de Belgische Staat In 1830, heeft nooit in zijn geschiedenis een kwestie het Belgische volk zo scherp verdeeld als de Koningskwestie. Er is ook geen crisis geweest na de wereldoorlogen I en II, die zulk een groot gevaar heeft opgeleverd voor het voortbestaan van de Belgische eenheid en de monarchie. Lees verder

“Euromarkt” en “Euratom”

Op 25 maart hebben de ministers van buitenlandse zaken van West-Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Italië te Rome hun handtekening gezet onder twee verdragen, waarvan het ene door de voorstanders van Europese integratie en Europese eenheid in het algemeen geestdriftig is begroet, door sommige economen en ondernemers uit de deelnemende landen met optimisme, door andere met scepsis en zelfs met afkeer wordt bezien. Lees verder

Een nationaal schoolpakt

Op 6 november 1958 werd in het kabinet van de minister van openbaar onderwijs Van Hemelrijck (thans minister voor Kongo), door vertegenwoordigers van de drie grote politieke partijen, het schoolpakt ondertekend. Onze Belgische redactie schreef hierover het volgende: Lees verder

Bestand in Korea

Op 27 Juli om 2 uur n.m. (Nederlandse tijd) is het bestand in Korea ingegaan, nadat de leiders van de bestandsdelegaties – voor de V.N. generaal Harrison en voor de Noordelijken generaal Nam Il – om 2 uur ‘s morgens (Nederlandse tijd) in de “vredespagode” te Panmoendjon de documenten (18, voor elke partij 9) hadden ondertekend. De teksten zijn in drie talen geschreven: Engels, Koreaans en Chinees. Lees verder

Proces van Neurenberg: Nazileiders geëxecuteerd, Goering pleegt zelfmoord

16 Oct. – De elf nazileiders, die door het Tribunaal te Neurenberg veroordeeld waren tot den dood door den strop, zijn in den nacht van 15 op 16 October in tegenwoordigheid van 33 personen (militaire autoriteiten der vier bezettende mogendheden, doktoren en vertegenwoordigers van de pers) geëxecuteerd. Lees verder

Terugblik op “het jaar van Afrika”

Op de eerste bladzijde (15403) van deze jaargang van Keesings Historisch Archief publiceerden wij een lijstje van negen Afrikaanse landen, die in 1960 onafhankelijk zouden worden, waarvan twee (Senegal en Soedan) in één federatieve staat (Mali) zouden samengaan. Lees verder

Noodregeling Ouderdomsvoorziening

De Minister van Sociale Zaken, W. Drees, bereidt een algemeene herziening der sociale verzekering voor. Bij die voorbereiding wordt in bijzondere mate aandacht geschonken aan de geldelijke verzorging van de ouden van dagen.

Lees verder

Turkse bommen op Cyprus

Vier dagen lang (van 7-10 aug.) hebben Turkse vliegtuigen bombardementen op Cyprus uitgevoerd. Het gevaar, dat de NAVO-leden Griekenland en Turkije tot een treffen zouden komen; de mogelijkheid dat de Cyprus-kwestie tot een groot conflict zou uitgroeien (op 9 aug. verzocht de regering-Makarios militaire steun aan de SU en de VAR), gevoegd bij de weinig soepele houding van de Grieks-Cypriotische regeringsleiders (“Cyprus zal zijn positie niet herzien, zelfs als het erom gaat een derde wereldoorlog te voorkomen”, aldus de Cypriotische Hoge Commissaris in Londen, Soteriades, in een verklaring van 9 aug.) hebben tot uitgebreide diplomatieke activiteiten geleid teneinde het gevaar te bezweren.  Lees verder

China’s ‘grote sprong vooruit’

“Laat China slapen. Als het wakker wordt zal het de wereld spijten”. Met dit aan Napoleon I toegeschreven woord als motto wijdde het Amerikaanse weekblad Time van 1 december 1958 een suggestieve “cover story” aan het China van Mao Tse-toeng. Het was een van de talrijke publikaties, die omstreeks die tijd in het Westen begonnen te verschijnen over het Chinese communisme, de invoering van het systeem van de “volkscommunes” en de hiermee gepaard gaande sociale en economische ontwikkeling; publikaties waarin meestal in meerdere of mindere mate bezorgdheid doorklonk voor de toenemende macht van het door communisten geregeerde, in een “explosief” tempo groeiende Chinese volk.  Lees verder

Het huwelijk van kroonprinses Beatrix

Op 10 maart is in het Amsterdamse stadhuis het burgerlijke huwelijk voltrokken tussen de 28-jarige prinses Beatrix van Oranje-Nassau en de 39-jarige heer Claus von Amsberg. In de Westerkerk vond daarna de plechtige huwelijksinzegening plaats. Lees verder

Eva Péron

Welke gevolgen de dood van Eva Perón voor Argentinië en in het bijzonder voor de Peronistische politiek zal hebben is moeilijk te voorspellen. Met name zijn waarnemers benieuwd naar de ontwikkeling in de vakbeweging (die zij volkomen controleerde en die via haar een grote politieke Invloed bezat) en naar de toekomstige verhouding tussen leger en vakbeweging. Dát hij belangrijke gevolgen zal hebben, wordt algemeen aangenomen. Temeer, daar Argentinië thans een door vele buitenlandse bladen aan het peronistische beleid toegeschreven, ernstige economische crisis doormaakt. Lees verder

Twee nieuwe staten India en Pakistan

In de nacht van 14 op 15 Augustus jl. zijn twee nieuwe onafhankelijke staten geboren. Engeland droeg op die dag alle gezagsrechten In Brits-Indië over aan de regeringen van India (ook wel Voor-indische Unie of Hindoestan genoemd) en Pakistan. De nieuwe staten zullen tot Maart ’48 als dominion binnen het Britse Gemenebest blijven en daarna beslissen of zij ook deze laatste, formele band met de Britse Kroon zullen verbreken. Lees verder

“De katholieken in het openbare leven van deze tijd”

Aan de r.k. kerken is op 30 Mei in brochurevorm een bisschoppelijk mandement (herderlijk schrijven) verkrijgbaar gesteld, dat vele reacties heeft uitgelokt. Het mandement, dat tot titel draagt “De katholiek in het openbare leven van deze tijd`, heeft een omvang van 47 pag. druk en bestaat uit drie delen. Achtereenvolgens wordt gehandeld over “De plicht als gemeenschapsmens”, de sociale en politieke taak”, terwijl in het derde deel het socialisme wordt afgewezen. Het eerste en meest fundamentele gedeelte zet de theologische grondslagen uiteen, waarop de plicht van de Christen berust, aan het Christendom gestalte te geven in deze wereld. Lees verder